Sociální rehabilitace

(§ 70 – Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách)

Poslání:

Posláním sociálních služeb a veškerých aktivit Masopust, z.s. je podpora mládeže a dospělých lidí s mentálním, tělesným, smyslovým či kombinovaným postižením a s duševním onemocněním v posílení jejich samostatnosti a soběstačnosti.

Posláním služby sociální rehabilitace je vytvořit bezpečné prostředí pro osoby s duševním onemocněním a s mentálním postižením k rozvíjení a posilování samostatnosti, k formulaci vlastních potřeb, posílení jejich schopností a dovedností, zprostředkovat sociální kontakty a podpořit v aktivním využívání volného času. Jedná se tedy o zajištění komplexu služeb cílem udržet uživatele v jejich domácím prostředí.


Naše zásady:

 • Individuální přístup – podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele. 
 • Respektování uživatele – během služby s uživatelem pracujeme jako s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby a specifika.
 • Ochrana práv – poskytovat služby takovým způsobem, který zamezuje porušování lidských práv. 
 • Důraz na uživatelovy schopnosti – snažíme se posílit uživatelovu samostatnost a využít přitom jeho vlastní již získané schopnosti, zkušenosti a dovednosti.
 • Poskytovat informace – před důležitými rozhodnutími uživatele ohledně poskytovaných služeb poskytnout co nejvíce informací. Konečné rozhodnutí je vždy na uživateli.
 • Mlčenlivost a důstojnost – pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti uživatelů a jejich soukromí, zachovávají mlčenlivost.

Cíle:

Cíle služby směřují k tomu, aby lidé s duševním, případně se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci zůstali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem, využívat veřejné instituce, přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti. Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatelů služby a k rozvoji kompetencí potřebných k běžnému životu.


Cílová skupina:

 • Osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením ve věku 19 – 65 let z Chomutova a okolí.
 • Služba je určena pro osoby, které jsou z důvodu svého postižení ohroženi sociálním vyloučením nebo je ohrožena jejich samostatnost a soběstačnost.

 


Informace pro zájemce:

 • Ambulantní forma:

   

 • Husovo náměstí 38, 430 01 Chomutov (2. podlaží, vchod dvorem z ul. Mánesova)

   

  Tréninkový byt se zahradou – Moravská 37, Chomutov (po tel. domluvě)

   

   

  • Terénní forma je poskytována na základě potřeb uživatelů a může obsahovat například nácvik cestování, doprovázení k lékaři, na úřady, nácvik činností pro běžný život v domácnosti atd.

  Pracovní doba je pondělí - pátek od 8:00 do 15:00 hod. 

  Služba je poskytována bezplatně.

  Kontakt: 

  E-mail: espritsr@masopustspolek.cz

  Tel.: 604 716 238 – Bc. Petra Neugebauerová – sociální pracovnice

  774 492 302 – Petra Svatošová, pracovnice v sociálních službách


Základní principy poskytování služby

Základní principy, na kterých je služba postavena, jsou zakotveny v Etickém kodexu sociálního pracovníka a v Etickém kodexu Masopust, z.s. Pracovníci služby tyto kodexy respektují a jejich principy uplatňují nejen při práci s uživateli poskytovaných služeb, ale také s každým člověkem, který projeví o nabízené služby zájem.

 • Ctíme princip normality
 • Pracujeme individuálně
 • Měníme kvalitu života k lepšímu
 • Učíme samostatnosti a volbě

 Normalita znamená:

 • podporujeme sociální vztahy
 • rozlišujeme čas povinností a čas volna (při práci)
 • využíváme běžně dostupné služby
 • respektujeme věk uživatele
 • podporujeme samostatnost v rozhodování
 • vytváříme rovnocenný vztah mezi poskytovatelem a uživatelem

 Pracovat individuálně znamená:

 • program přizpůsobujeme uživateli
 • pracujeme podle plánu, dodržujeme dohodnutý postup
 • posunujeme možnosti a hranice každého uživatele
 • plníme zadání uživatele služby a pomáháme naplnit jeho stanovený cíl
 • skupinový program společně konzultujeme

Zajistit kvalitu života znamená:

 • orientujeme se podle možností a ne podle omezení jednotlivého uživatele
 • srovnáváme život uživatele s životem vrstevníka
 • zjišťujeme, co uživatel považuje za kvalitní službu
 • umožňujeme a podporujeme smysluplnou (sebe) realizaci uživatele
 • podporujeme využívání dalších služeb
 • omezujeme závislost na sociální službě

 Podporovat samostatnost a volbu znamená:

 • respektujeme názor uživatele
 • posilujeme schopnost uživatele komunikovat a vyjádřit se
 • pomáháme uživateli rozhodovat se kvalifikovaně, poskytováním základního sociálního poradenství
 • zajišťujeme a respektujeme soukromí a intimní prostor
 • usilujeme o maximální míru samostatnosti ve všech oblastech života uživatele
 • zvažujeme možnosti každého uživatele

Práva uživatele

 • Právo využívat služeb SR má každá osoba z cílové skupiny a to bez rozdílu pohlaví, věku, národnosti, sociálního postavení, vyznání či sexuální orientace.
 • Uživatel má právo na důstojný a respektující přístup všech pracovníků.
 • K účasti na aktivitách SR se uživatel rozhoduje na základě dobrovolnosti. Jde-li o konkrétní aktivity uvedené ve Smlouvě o poskytování služby podepsané uživatelem – tudíž stvrzené jeho souhlasem, je účast na těchto aktivitách považována za zásadní a je pro uživatele závazná (např. tvorba a naplňování individuálních plánů).
 • Uživatel má právo na ochranu svých osobních dat a právo nahlížet do dokumentace, kterou o něm pracovníci SR vedou.
 • Uživatel poskytované služby (případně jeho zákonný zástupce či opatrovník) má právo podat stížnost ohledně poskytovaných služeb, aniž by tím byl ohrožen (viz. Podávání stížností – kapitola 13).
 • Uživatel má právo kdykoli bez udání důvodu ukončit svou účast ve službě. Nicméně velmi vítáme, pokud před zamýšleným ukončením užívání služby tuto skutečnost oznámí svému klíčovému pracovníku příp. vedoucímu služby a uvede důvod.
 • Uživatel nebo zájemce o nabízené služby má právo na bezplatné základní poradenství.

 

ustecky kraj 

V roce 2018 je služba Sociální rehabilitace realizována za podpory projektu POSOSUK 4  www.kr-ustecky.cz  a http://www.esfcr.cz

 
 chomutov 2011 logo RGB 1 300x169  

 Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutov

 jirkov  

 Realizováno za finanční podpory města Jirkov